fbpx

Warunki programu partnerskiego GLM Trades

GLM Trades Program Partnerski – Warunki świadczenia usług

Umowa
Zarejestrowanie się jako Partner w Programie Partnerskim GLM Trades (“Program”) oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie poniższych warunków (“Warunki świadczenia usług”).

GLM Trades zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania i zmieniania Warunków świadczenia usług bez powiadomienia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają obecny Program, w tym udostępnienie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian stanowi zgodę na takie zmiany.
Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i utratę wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych podczas naruszenia. Użytkownik zgadza się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki konta
Aby wziąć udział w tym Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez “boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail i wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – pojedynczy login udostępniony przez wiele osób jest niedozwolony.
Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. GLM Trades nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego zobowiązania bezpieczeństwa.
Ponosisz odpowiedzialność za całą opublikowaną Treść i działanie, które ma miejsce na Twoim koncie.
Jedna osoba lub podmiot prawny nie może posiadać więcej niż jedno konto.
Użytkownik nie może używać Programu Partnerskiego w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. Użytkownik nie może, w ramach korzystania z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w danej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Linki / grafika w Twojej witrynie, wiadomościach e-mail lub innej komunikacji
Po zapisaniu się do Programu Partnerskiego zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnerski. Użytkownik może umieszczać linki, banery lub inną grafikę, którą dostarczamy wraz z kodem partnerskim na swojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych kontaktach. Dostarczymy Ci wskazówki, style linków i grafik, których użyjesz w łączeniu się z GLM Trades. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.
Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, udostępnimy specjalne formaty linków, które będą używane we wszystkich linkach między witryną a transakcjami GLM Trades. Musisz upewnić się, że każdy z linków między twoją witryną a GLM Trades poprawnie wykorzystuje specjalne formaty linków. Linki do GLM Trades umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową i które właściwie wykorzystują te specjalne formaty linków są określane jako “Specjalne linki”. Otrzymasz prowizję za referencje tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu GLM Trades występującym bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek niepowodzeniem Twoim lub kogoś, do kogo odwołujesz się do korzystania ze Specjalnych linków lub nieprawidłowo wpisujesz swój Kod Partnerski, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może spowodować obniżenie kwot, które w innym przypadku zostałyby wypłacone zgodnie z niniejszą Umową.
Linki partnerskie powinny wskazywać stronę promowanego produktu

Opłaty za polecenie / prowizje i płatność
Aby sprzedaż produktu była uprawniona do uzyskania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny ze swojej witryny, poczty e-mail lub innej komunikacji na stronie http://www.glmtrades.pl i zrealizować zamówienie na produkt w trakcie tego okresu.
Płacimy tylko prowizje za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że dokonał zakupu lub ktoś mówi, że wprowadził kod referencyjny, jeśli nie był śledzony przez nasz system. Możemy płacić tylko prowizje od biznesu wygenerowane przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.
Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Identyfikacja siebie jako partnera GLM Trades
Użytkownik nie może wydawać komunikatów prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub udziału w Programie; takie działanie może skutkować rozwiązaniem Umowy. Ponadto, nie możesz w żaden sposób fałszywie przedstawiać lub upiększać relacji między nami a Tobą, np. promując nasze produkty, twierdzisz, że jesteś częścią GLM Trades lub wyrażasz lub sugerujesz jakąkolwiek relację lub powiązanie między nami a tobą lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym poprzez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub wnosimy pieniądze na dowolną działalność charytatywną itp.).

Definicja klienta
Klienci, którzy kupią produkty w ramach tego Programu, zostaną uznani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie obowiązujące zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład określimy ceny, które będą naliczane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się różnić od czasu do czasu.

Twoje obowiązki
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i konserwację swojej witryny oraz za wszelkie materiały, które pojawiają się w witrynie. Na przykład będziesz odpowiedzialny za:
– Techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– Zapewnienie wyświetlania Linków Specjalnych w Twojej witrynie nie naruszając żadnych umów między Tobą a osobami trzecimi (w tym ograniczeń i wymagań nałożonych na Ciebie przez stronę trzecią, która hostuje Twoją witrynę)
– dokładność, prawidłowość i stosowność materiałów zamieszczonych w witrynie (w tym, między innymi, wszystkie materiały związane z produktem oraz wszelkie informacje zawarte w tych linkach lub powiązane ze specjalnymi linkami)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone w witrynie nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub majątkowych)
– Zapewnienie, że materiały publikowane w witrynie nie są zniesławiające ani w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie, że witryna dokładnie i prawidłowo ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, sposób zbierania, używania, przechowywania i ujawniania danych zebranych od użytkowników, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i / lub reklamy i zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających, i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie zgody na przestrzeganie wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, zamówień, licencji, zezwoleń, orzeczeń, decyzji lub innych wymagań wszelkich organów rządowych, które zostały jurysdykcji nad tobą, a także ustawy, itp. obowiązujące teraz, lub później wchodzące w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego obowiązku, zgadzasz się, że warunkiem uczestnictwa w Programie będzie przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów (rządowych lub innych) regulujących marketingową pocztę e-mail, w tym między innymi ustawy CAN-SPAM z 2003 r. oraz wszystkich innych przepisów.

Okres obowiązywania umowy i programu
Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się z chwilą przyjęcia wniosku do Programu i zakończy się po jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno my, jak i ty możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnej chwili, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej strony wszystkie linki do strony http://www.glmtrades.pl oraz wszystkie nasze logo, a także wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu na mocy niniejszego dokumentu lub w związku z Programem. GLM Trades zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym czasie.
Po zakończeniu programu GLM Trades zapłaci wszelkie zaległe należności naliczone w danym okresie zarobkowym (pod warunkiem, że owe płatności nie zostały wypłacone już wcześniej).

Zakończenie usługi
GLM Trades, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć konto i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi z dowolnego powodu oraz w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Kontaa także dostępu do Twojego Konta, rezygnację z wszelkich potencjalnych lub zapłaconych prowizji na Twoim Koncie, jeśli zostaną uzyskane w wyniku oszustwa, nielegalności lub zbyt agresywnego marketingu, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. GLM Trades zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

Relacje stron
Ty i GLM Trades jesteśmy niezależnymi kontrahentami, a żadne postanowienia niniejszej Umowy nie tworzą żadnego partnerstwa, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie złożysz żadnego oświadczenia, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w sposób uzasadniony przeczyłoby cokolwiek w tej sekcji.

Granice odpowiedzialności
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub jakiekolwiek straty w przychodach i zyskach) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie wniesionych lub płatnych na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia
Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu ani żadnych produktów sprzedawanych w ramach Programu (w tym między innymi gwarancji przydatności, możliwości sprzedaży, nienaruszania praw ani żadnych domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub wykorzystanie handlu). Ponadto, nie oświadczamy, że działanie GLM Trades będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

Niezależne dochodzenie
UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOŻNA W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ZAPYTAĆ O REFERENCJE KLIENTA ORAZ WARUNKI, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD OSÓB ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB DZIAŁAJĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB KONKURENCYJNE Z TWOJĄ STRONĄ INTERNETOWĄ.

Arbitraż
Wszelkie spory odnoszące się w jakikolwiek sposób do niniejszej Umowy (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane naruszenia niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub działania w ramach niniejszej Umowy lub twoje relacje z nami lub z którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych podlegają arbitrażowi poufnemu, z wyjątkiem tego, w zakresie w jakim w jakikolwiek sposób naruszyli lub grozili naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy ubiegać się o nakazy sądowe lub inne odpowiednie zwolnienia (i wyrażasz zgodę na niewyłączną jurysdykcję i miejsce w takich sądach) lub dowolny inny sąd właściwej jurysdykcji. Wyrok arbitra będzie wiążący i może być wprowadzony jako wyrok w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, arbitraż w ramach niniejszej Umowy nie będzie połączony z arbitrażem z udziałem innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w drodze postępowania arbitrażowego, czy w inny sposób.

Różne
Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, skuteczna dla stron i ich następców prawnych i cesjonariuszy. Nasze niewykonanie rygorystycznego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takich postanowień lub jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Umowy.
Nie wywiązanie się przez GLM Trades z wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między użytkownikiem a GLM Trades i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a GLM Trades (w tym między innymi wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Zapisz się do Newslettera

Copyright © 2018 GLM Trades. All rights reserved.

Designed by Jack Kowalski